Trang chủ >     Giới thiệu    ĐOÀN THANH NIÊN

TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW NGÀY 16/6/2022, HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045.

Đăng ngày: Sep 23, 2022, Đã có: 1837 lượt xem
 TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW NGÀY 16/6/2022, HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045.

Đường link Nghị quyết:

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2022/6/7/26/NQ19-HNTW5.doc

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu, tầm nhìn, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Chia sẻ bài viết:
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: