Trang chủ >     Hệ thống văn bản    VĂN BẢN ĐOÀN THANH NIÊN

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế lần thứ X Nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đăng ngày: Dec 24, 2021, Đã có: 2392 lượt xem
 KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế lần thứ X

Nhiệm kỳ 2022 - 2024

-----------

 

Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; căn cứ Kế hoạch số 568-KH/TN-ĐHQGHN ngày 19/8/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc tổ chức Đại hội đại biểu đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Căn cứ vào yêu cầu thực tiễn công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024, cụ thể như sau:

I. YÊU CẦU

1. Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024, phải được tổ chức bài bản, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng; đồng thời phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua và xây dựng phương hướng nhiệm vụ với những mục tiêu, giải pháp hiệu quả để tổ chức, động viên tuổi trẻ xung kích, tình nguyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị và ĐHQGHN.

2. Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024 phải là đại hội của dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh nên trước, trong và sau Đại hội.

3. Ban Chấp hành Đoàn các cấp do Đại hội bầu ra phải bao gồm những đồng chí có trình độ, năng lực, tâm huyết, hiểu biết thực tiễn và có tư duy đổi mới, sáng tạo, đảm bảo các tiêu chuẩn quy định trong “Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/2/2010 (dưới đây gọi tắt là Quy chế cán bộ Đoàn), đồng thời có số lượng, cơ cấu phù hợp đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới. Đại biểu dự Đại hội Đoàn phải là những đoàn viên tiêu biểu, có khả năng đóng góp vào các quyết định của Đại hội

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ vừa qua. Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới.

2. Đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn cấp trên.

3. Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

4. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

III. TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

- Cấp Chi đoàn: Đại hội trước 15/11/2021.

- Cấp Liên Chi đoàn trực thuộc: Đại hội trước 31/12/2021.

- Cấp Đoàn trường: Đại hội trước ngày 31/3/2022.

Lịch duyệt Đại hội của Đoàn trường với các đơn vị: Tối thiểu 10 ngày trước ngày tổ chức Đại hội. Các đơn vị hoàn thiện hồ sơ công nhận kết quả Đại hội tới Đoàn trường tối đa 10 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LẦN THỨ X

1. Xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp

* Yêu cầu chung

- Báo cáo chính trị phải ngắn gọn, có tính chất khái quát, tập trung vào các vấn đề cốt lõi của phong trào thanh niên và công tác tổ chức xây dựng Đoàn. Đánh giá đúng những mặt mạnh, kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém, hạn chế; phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các mặt công tác Đoàn. Cần có phụ lục số liệu minh họa cho Báo cáo.

- Tập trung đầu tư, xây dựng phương hướng công tác trong nhiệm kỳ mới với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, có tính khả thi cao, đảm bảo theo định hướng chung của Đoàn cấp trên.

* Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ

Đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp mình và Đoàn cấp trên.

* Về phương hướng công tác trong nhiệm kỳ mới

- Phương hướng công tác nhiệm kỳ mới phải bảo đảm quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; định hướng của cấp ủy cùng cấp; phải dựa trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình của đơn vị; những xu hướng, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, từ đó cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

- Xác định rõ nội dung và biện pháp chính để thực hiện các mặt công tác chủ yếu của Đoàn. Đồng thời, chú trọng đến việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để đưa ra những điều chỉnh hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đoàn viên; phát huy vai trò xung kích sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong các công tác của Đoàn trường Đại học Kinh tế và công tác xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

* Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ vừa qua

- Trên tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tập thể của Ban Chấp hành và các Ủy viên Ban Chấp hành; chỉ ra những mặt được và những hạn chế, yếu kém, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để xây dựng và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành khóa mới hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đề ra.

* Chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Đại hội Đoàn

Trên cơ sở các văn kiện của Đại hội, Ban Chấp hành các cấp triệu tập Đại hội xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội gồm những nội dung cơ bản, quan trọng để Đại hội thảo luận và quyết định.

* Thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội

Đối với văn kiện của Đoàn trường: Liên Chi đoàn và Chi đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên nghiên cứu và góp ý vào văn kiện Đại hội Đoàn trường trước khi tổ chức Đại hội và tổng hợp báo cáo tại Đại hội của cấp mình. Phải tiến hành nghiêm túc, trên tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, nội dung phải cụ thể; đồng thời qua thảo luận các cấp bộ Đoàn lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Đoàn cấp trên để cụ thể hóa vào văn kiện và Nghị quyết Đại hội của cấp mình.

2. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành

Quá trình chuẩn bị nhân sự phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định.

* Về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành

Nhân sự Ban Chấp hành các cấp phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh trong Quy chế Cán bộ Đoàn, đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau:

- Có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; am hiểu và gắn bó với thanh niên, có khả năng định hướng, dẫn dắt thanh niên.

- Có khả năng cụ thể hóa Nghị quyết của Đoàn các cấp gắn với thực tiễn công tác Đoàn và tình hình thanh niên ở đơn vị.

- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm.

- Có kiến thức tổng hợp, có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh niên, am hiểu về tình hình đơn vị.

- Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn.

Trên cơ sở các tiêu chuẩn chung, các cấp bộ Đoàn cần cụ thể hóa để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị mình.

* Về cơ cấu Ban Chấp hành Đoàn các cấp

- Ban Chấp hành Đoàn các cấp phải bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi, giới tính, ủy viên mới và tái cử.

- Nhân sự Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các cấp được cấp ủy cùng cấp, Đoàn cấp trên trực tiếp phê duyệt.

3. Tuyên truyền, truyền thông về Đại hội Đoàn các cấp

- Đẩy mạnh truyền thông về Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

- Có các bài viết, ấn phẩm tuyên truyền về Đại hội của cấp mình và Đoàn cấp trên đăng tải trên các trang thông tin của đơn vị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn trường Đại học Kinh tế

- Ban hành Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; thành lập các tổ công tác theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

- Lựa chọn, chỉ đạo Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai rộng rãi.

2. Đối với các cơ sở đoàn trực thuộc

- Ban Chấp hành các cơ sở đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch và đề án tổ chức Đại hội đoàn ở cấp mình; lập Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc Đại hội.

- Báo cáo đề án tổ chức đại hội, việc chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự với cấp ủy cùng cấp, Ban Thường vụ Đoàn trường và được đồng ý để tiến hành Đại hội.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở trực thuộc căn cứ kế hoạch thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nội dung kế hoạch đề ra./.
Chia sẻ bài viết:

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: