Trang chủ >     Hệ thống văn bản    VĂN BẢN ĐOÀN THANH NIÊN

Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế năm học 2020 - 2021

Đăng ngày: Dec 24, 2021, Đã có: 724 lượt xem

 
KẾ HOẠCH
Công tác kiểm tra, giám sát
của Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế năm học 2020 - 2021
-----------
 
- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021 của Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm kiểm tra công tác triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021, xác định những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và tồn tại, của các đơn vị để Ban Thường vụ Đoàn trường có những định hướng, giải pháp kịp thời. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh trên các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, chính trị. Nhằm phục vụ tốt hơn công tác lãnh, chỉ đạo các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới.
-Kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, sinh viên; tìm ra những điển hình xuất sắc, mô hình mới, hiệu quả; đồng thời phát hiện những hạn chế, yếu kém, khó khăn trong công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp bộ Đoàn để có biện pháp khắc phục.
-Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải bảo đảm tính toàn diện, khách quan, hiệu quả, tránh hình thức, nội dung kiểm tra có trọng tâm.
II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN TỔ KIỂM TRA
1. Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, chủ đề công tác, các phong trào, cuộc vận động của Đoàn Thanh niên trong năm học 2020 - 2021.
- Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên của 02 Liên chi Đoàn trong học kỳ I năm học 2020 - 2021.
- Kiểm tra tình hình sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, kiểm tra hoạt động theo KHNC các Liên chi Đoàn, kiểm tra việc họp theo định kỳ của Ban Chấp hành Đoàn trường.
- Kiểm tra công tác quản lý đoàn viên, tình hình dư luận trong đoàn viên, sinh viên.
- Thu chi tài chính.
2. Thành phần tổ kiểm tra
- Tổ công tác Ủy ban kiểm tra.
- Ban Thường vụ Đoàn trường, chuyên trách đoàn.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA
Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 30/6/2021.
TT
Nội dung kiểm tra
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú
1
Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chủ đề công tác, các phong trào, cuộc vận động của Đoàn Thanh niên trong năm học 2020 - 2021.
Cả năm
Văn phòng Đoàn
 
2
Kiểm tra kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên của 02 Liên chi Đoàn trong học kỳ I năm học 2020 - 2021.
Tháng 5/2021
Các LCĐ
 
3
Kiểm tra tình hình sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, kiểm tra hoạt động theo KHNC các Liên chi Đoàn, kiểm tra việc họp theo định kỳ của Ban Chấp hành Đoàn trường.
Cả năm
Văn phòng Đoàn, các LCĐ
 
4
Kiểm tra công tác quản lý đoàn viên, tình hình dư luận trong đoàn viên, sinh viên.
Cả năm
Văn phòng Đoàn, các LCĐ
 
5
Thu, chi tài chính
Cả năm
Văn phòng Đoàn
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đoàn trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
- Ban Thường vụ Đoàn trường giao Ủy ban kiểm tra Đoàn trường lập kế hoạch, triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm học 2020 - 2021. Đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các Liên chi Đoàn/chi đoàn trực thuộc.
- Tổ chức các đoàn kiểm tra, các tổ công tác kiểm tra, giám sát theo từng nội dung cụ thể.
- Xây dựng báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát.
2. Các Liên chi Đoàn/chi đoàn trực thuộc
- Căn cứ Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm học 2020 - 2021 của Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các Liên chi đoàn/chi đoàn chủ động triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch.
- Chuẩn bị đầy đủ các nội dung liên quan phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
- Thực hiện tốt các thông tin báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát về Đoàn trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát năm học 2020 - 2021 của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Đề nghị các Liên chi Đoàn/chi đoàn nghiêm túc triển khai, đảm bảo khoa học, hiệu quả./.
 
Chia sẻ bài viết:

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: