Trang chủ >     Hệ thống văn bản    VĂN BẢN ĐOÀN THANH NIÊN

Kế hoạch thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2020 - 2021

Đăng ngày: Dec 24, 2021, Đã có: 919 lượt xem
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2020 - 2021
-----------
 
Căn cứ Hướng dẫn số 111-HD/TN-ĐHQGHN, ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022;
Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xây dựng lớp đoàn viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hoá, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hoà bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên.
- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, phát huy tính tiên phong, xung kích của đoàn viên trong các phong trào của Đoàn.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với điều kiện ở từng đơn vị, địa phương trong đó người đoàn viên là chủ thể của quá trình rèn luyện, tổ chức cơ sở Đoàn tạo môi trường và động lực cho đoàn viên rèn luyện.
- Việc đăng ký, quá trình rèn luyện, công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đảm bảo tính thiết thực, khách quan, tránh việc thực hiện qua loa, đại khái, hình thức, chạy theo số lượng, thành tích. Có giải pháp từng bước tăng tính chủ động của đoàn viên khi đăng ký và thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên.
- Kết quả thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên là cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, đánh giá và xếp loại đoàn viên hàng năm.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Đối tượng
Chương trình rèn luyện đoàn viên áp dụng cho đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
2. Thời gian thực hiện
- Hoàn thành việc đăng ký rèn luyện trước ngày 18/10/2020.
- Đánh giá kết quả hoàn thành trước ngày 30/5/2021.
 
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị
- Đoàn viên rèn luyện, học tập để nắm vững lý luận, xây dựng nhận thức chính trị đúng đắn, bồi đắp lý tưởng và đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước.
Các nội dung đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện
1.1. Học tập nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy, địa phương, đơn vị; Nghị quyết Đại hội Đoàn  TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Nghị quyết đại hội đoàn các cấp; các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
1.2.Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn số 87-HD/TWĐTN-BTG ngày 28/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII (cụ thể hóa qua những nhiệm vụ, công việc, hành động… trong cuộc sống hàng ngày của đoàn viên).
1.3. Học tập các bài lý luận chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn).
1.4. Thường xuyên nắm bắt thông tin thời sự, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước khu vực và quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống.
1.5. Đấu tranh với những luận điểm xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm phá hoại sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, không bị tác động bởi những thông tin tiêu cực trên mạng internet…
1.6. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, góp ý với đảng viên phòng chống tham nhũng lãng phí, chống suy thoái về đạo đức lối song “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng.
2. Rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên
Xây dựng người đoàn viên có những phẩm chất tốt đẹp, trong sáng, gương mẫu về đạo đức, lối sống; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tổ chức, quê hương và đất nước.
Các nội dung đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện
2.1. Sống giản dị, lành mạnh, chân thành, biết lắng nghe, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, không mắc tệ nạn xã hội. Có kỹ năng thực hành xã hội cần thiết (Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm, xử lý thông tin, kỹ năng trình bày…).
2.2. Yêu thương, quý trọng con người, sống có văn hóa, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, nhân ái; có tinh thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, tiến bộ, đấu tranh với cái sai, lạc hậu, cản trở sự phát triển.
2.3. Nói đi đôi với làm, nói thật, làm thật; trung thực, tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân.
2.4. Đoàn kết, thẳng thắn, nghiêm túc trong phê bình và tự phê bình.
2.5. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, vận động gia đình, bạn bè, cùng tham gia thực hiện.
3. Rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ
Đoàn viên không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi kỹ năng nghề nghiệp; sáng tạo trong lao động, lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước,
Các tiêu chí đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện
3.1. Nếu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
3.2. Có ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hữu ích trong công việc để nâng cao hiệu quả, hiệu suất lao động; ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc, lao động, sản xuất.
3.3. Đăng ký học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp (khuyến khích các hình thức tự học tập, trang bị kiến thức theo nhu cầu bản thân).
3.4. Phát huy chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện.
3.5. Học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.
* Các chỉ tiêu rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ cụ thể đối với từng đối tượng đoàn viên có thể lựa chọn đăng ký rèn luyện.
- Đoàn viên là cán bộ nghiên cứu, giảng dạy: Tích cực thực hiện phong trào “Vững chuyên môn - Giỏi nghiệp vụ - Chuẩn tác phong”; nghiêm túc, cầu thị, tận tâm với công việc; thường xuyên rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, tiên phong trong chuẩn hóa các văn bản, đơn giải hóa thủ tục, tham gia cải cách hành chính, sáng tạo đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hữu ích trong công tác…; xây dựng văn hóa, văn minh công sở…
- Đoàn viên là sinh viên: Tích cực học tập, trung thực trong thi cử; có nhiều ý tưởng, sáng kiến; tham gia nghiên cứu khoa học, thi tay nghề, tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ học thuật. Đoàn viên là sinh viên nắm vững tiêu chí, phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; đoàn viên là học sinh THPT nắm vững tiêu chí và phấn đấu đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”.
4. Rèn luyện về sức khỏe
Đoàn viên rèn luyện để tăng cường sức khỏe, nâng cao thể chất, tầm vóc tạo sự phát triển hài hòa cả về thể lực và trí lực.
Các nội dung đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện
4.1. Tham gia chơi ít nhất một môn thể thao, có chế độ rèn luyện thường xuyên.
4.2. Tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương, đơn vị.
4.3. Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện. Hạn chế uống bia, rượu và không hút thuốc lá (đối với đoàn viên dưới 18 tuổi không uống bia, rượu, hút thuốc lá).
5. Rèn luyện ý thức trong xây dựng tổ chức Đoàn
Đoàn viên rèn luyện để trở thành đoàn viên xuất sắc, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.
Các nội dung đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện
5.1. Tham dự đẩy đủ, tích cực đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ.
5.2. Chấp hành sự phân công của Ban Chấp hành Chi đoàn; tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, các hoạt động tình nguyện, các cuộc vận động do Trung ương Đoàn và đoàn cấp trên phát động.
5.3. Phát ngôn đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, của Đoàn; xây dựng kỹ năng nắm bắt thông tin dư luận xã hội; khả năng phản biện xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; chính đáng của tổ chức Đoàn, các bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là trên không gian mạng internet.
IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
1. Đối với cơ sở Đoàn
Bước 1: Triển khai tổ chức đăng ký
- Đoàn cơ sở hướng dẫn đăng ký rèn luyện đoàn viên tại đơn vị; chi đoàn tổ chức họp, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của chương trình rèn luyện đoàn viên, gợi ý, hướng dẫn đoàn viên các nội dung rèn luyện phù hợp với trình độ và khả năng của đoàn viên, đảm bảo đủ 05 nội dung.
- Thống nhất việc đăng ký bằng phiếu rèn luyện đoàn viên theo mẫu Trung ương Đoàn ban hành; đồng thời gắn với các nội dung hoạt động thực tế tại chi đoàn (việc đăng ký có thể thực hiện bằng cách viết tay, đánh máy hoặc đăng ký qua mạng, tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc là xác định được cá nhân đăng ký và được Ban Chấp hành chi đoàn xác nhận) và phải đảm bảo nguyên tắc: Mỗi đoàn viên tự giác đăng ký nội dung và có giải pháp thực hiện cụ thể. Ban Chấp hành chi đoàn có danh mục hoạt động của chi đoàn và đoàn cấp trên để đoàn viên lựa chọn đăng ký.
- Các nội dung rèn luyện là mục tiêu phán đấu của mỗi đoàn viên nhưng cần cụ thể, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị; phù hợp và vừa sức với đoàn viên, chú ý các nội dung đoàn viên còn thiếu, hạn chế cần rèn luyện. Trong trường hợp đoàn viên chưa tự đề ra nội dung rèn luyện hoặc đăng ký nội dung không phù hợp thì Ban Chấp hành chi đoàn hoặc chi đoàn cần phân tích, gợi ý nội dung rèn luyện theo hướng “mở” phù hợp để đoàn viên đăng ký.
- Ban Chấp hành chi đoàn có trách nhiệm thẩm định nội dung đăng ký, có định hướng, hướng dẫn điều chỉnh trong trường hợp nội dung đăng ký, giải pháp thực hiện chưa phù hợp hoặc đoàn viên chưa tự đề ra được nội dung đăng ký.
- Ban Chấp hành chi đoàn tổng hợp, lưu giữ 01 bản để theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện của đoàn viên; khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, quản lý rèn luyện đoàn viên.
Bước 2: Hỗ trợ đoàn viên rèn luyện
- Đoàn cơ sở, chi đoàn tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện, môi trường để đoàn viên hoàn thành nội dung đăng ký; đồng thời tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn đoàn viên tham gia các hoạt động khác do Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức để hoàn thành chương trình rèn luyện đoàn viên.
- Định kỳ hàng tháng hoặc hằng quý, Ban Chấp hành chi đoàn trao đổi với đoàn viên về các nội dung rèn luyện để động viên, giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên thực hiện tốt nội dung đã đăng ký (cần quan tâm, nghiên cứu các giải pháp nhằm động viên, khích lệ đoàn viên thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên).
- Đoàn cơ sở hướng dẫn, kiểm tra, định hướng chi đoàn thực hiện tốt trách nhiệm hỗ trợ đoàn viên rèn luyện.
- Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn gắn với các danh hiệu để tuyên dương, động viên kịp thời những đoàn viên chưa thực hiện tốt.
Bước 3: Kiểm tra, đánh giá và công nhận
Định kỳ 6 tháng/lần, Ban Chấp hành chi đoàn tổ chức cho đoàn viên tự đánh giá quá trình rèn luyện; đồng thời, nêu những khó khăn; vướng mắc để đoàn viên trong chi đoàn cùng góp ý, hỗ trợ và Ban Chấp hành chi đoàn biết, có giải pháp tháo gỡ. Khuyến khích việc phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành chi đoàn theo dõi, hướng dẫn đoàn viên hoặc phân công đoàn viên hỗ trợ nhau cùng rèn luyện hoàn thành các nội dung đã đăng ký; đầu tư các giải pháp, hình thức để đánh giá hiệu quả, chính xác kết quả rèn luyện của đoàn viên.
- Căn cứ quy định về tiến độ thực hiện đánh gia chất lượng đoàn viên hằng  năm, Ban Chấp hành chi đoàn tổ chức cho đoàn viên trong chi đoàn họp nhận xét và góp ý, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên theo các bước sau:
+ Đoàn viên tự chấm điểm đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký, giải trình cụ thể những việc đã làm được trong phiếu đăng ký.
+ Tập thể chi đoàn nhận xét và xếp loại mức độ thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên  của từng thành viên trong chi đoàn. Trường hợp chi đoàn có số lượng đoàn viên đông (từ 30 đoàn viên trở lên) hoặc đoàn viên phân tán không có điều kiện sinh hoạt tập trung, việc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên do Ban Chấp hành chi đoàn thực hiện trên cơ sở tham khảo góp ý của đoàn viên trong các phân đoàn (nếu có) hoặc nhóm đoàn viên có cùng điều kiện về thời gian sinh hoạt, lao động, học tập.
- Việc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên theo 04 mức (Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành) cụ thể như sau:
+ Hoàn thành xuất sắc: Là những đoàn viên đạt từ 90 - 100 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.
+ Hoàn thành tốt: Là những đoàn viên đạt từ 80 - 89 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.
+ Hoàn thành: Là những đoàn viên đạt từ 70 - 79 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.
+ Không hoàn thành: Là những đoàn viên không thực hiện hoặc chỉ đạt dưới 70 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.
- Kết quả thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên là căn cứ quan trọng trong phân loại đoàn viên chất lượng đoàn viên hằng năm. Các cơ sở đoàn xây dựng khung đánh giá, phân loại đoàn viên theo điều kiện đặc thù công tác của địa phương, đơn vị.
- Khuyến khích các cơ sở Đoàn tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị sử dụng kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên là một trong những nội dung để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên (đối với đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn).
- Sau khi hoàn tất việc đánh giá chất lượng đoàn viên, Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo Đoàn cơ sở (hoặc Đoàn bộ phận) để công nhận kết quả.
 2. Đối với đoàn viên
* Bước 1: Đăng ký
Đoàn viên chủ động đăng ký qua phiếu  đủ 05 nội dung rèn luyện với ít nhất 10 tiêu chí phù hợp với điều kiện, lĩnh vực của bản thân và định hướng, hướng dẫn của chi đoàn; xây dựng giải pháp cụ thể dưới mỗi tiêu chí đăng ký rèn luyện.
* Bước 2: Rèn luyện
- Chủ động thực hiện theo các nội dung đã đăng ký bằng những việc làm cụ thể với phương châm tự rèn luyện.
- Tích cực tham gia các hoạt động của chi đoàn, các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên, tham gia các hoạt động, nội dung công tác do Ban Chấp hành chi đoàn phân công hoặc các công trình, phần việc thanh niên do Đoàn, Hội tổ chức.
- Thực hiện tốt các quy định của chi đoàn, tự giác rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động, công tác, tích cực vận động thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội.
- Chủ động trao đổi ý kiến với các đoàn viên trong chi đoàn hoặc đề nghị Ban Chấp hành chi đoàn giúp đỡ để thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện.
* Bước 3: Tự đánh giá và chia sẻ kết quả thực hiện
Đoàn viên tự đánh giá, mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký (theo tiến độ thời gian tương ứng tháng, quý, năm). Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện với đoàn viên trong chi đoàn và xây dựng nội dung rèn luyện của năm sau. Trong quá trình rèn luyện, đoàn viên có thể đăng ký bổ sung nội duntg khi đã hoàn thành sớm nội dung rèn luyện.
V. TỔ  CHỨC THỰC HIỆN
1. Đoàn trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN
- Xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên
- Hướng dẫn, đôn đốc các Liên chi Đoàn/ chi đoàn thực hiện Chương trình. Phân công UV BCH Đoàn trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện của Liên chi Đoàn/chi đoàn trực thuộc.
- Đưa kết quả triển khai Chương trình Rèn luyện đoàn viên vào tiêu chí chám thi đua, khen thưởng.
- Hằng năm giao Ủy ban Kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề, tiến hành kiểm tra, đánh giá việc kết quả triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên.
2. Liên chi Đoàn/chi đoàn trực thuộc
- Triển khai hướng dẫn thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên theo tinh thần sáng tạo, đổi mới và tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời biểu dương những cách làm hay, giải pháp hiệu quả để nhân rộng; đồng thời có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
- Tổ chức quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp, phương thức thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên đến chi đoàn, đoàn viên trong đơn vị. Khuyến khích nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện.
- Hoàn thiện việc tổ chức cho đoàn viên đăng ký trước ngày 18/10 /2020.
- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên về Văn phòng Đoàn trước ngày 01/6/2020.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên năm học 2020 - 2021. Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Chia sẻ bài viết:

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: