Trang chủ >     Hệ thống văn bản    VĂN BẢN ĐOÀN THANH NIÊN

Kế hoạch công tác Kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra công tác Đoàn

Đăng ngày: Feb 22, 2021, Đã có: 185 lượt xem
 KẾ HOẠCH

Công tác kiểm tra, giám sát

của Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế năm học 2019 – 2020

 

          Căn cứ Kế hoạch công tác Đoàn năm học 2019, 2020 Ban Chấp hành Đoàn trường ĐHKT - ĐHQGHN xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊUCẦU

          1. Qua công tác kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác năm học 2019 - 2020 đã được Ban Chấp hành Đoàn các cấp triển khai.

          2. Góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn, đồng thời nâng cao chất lượng đoàn viên.

          3. Nắm bắt, đánh giá đúng thực tiễn tình hình, kết quả triển khai các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện; tìm hiểu, nghiên cứu các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả để triển khai, thực hiện và nhân rộng.

          4. Công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo đúng nguyên tắc, khách quan, thiết thực và đạt hiệu quả cao, tránh hình thức. Ban Chấp hành các Liên chi Đoàn cần chủ động thường xuyên nâng cao việc tự kiểm tra.

          II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN TRONG BUỔI KIỂM TRA

            1. Nội dung kiểm tra

            - Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chủ đề công tác, các phong trào, cuộc vận động của Đoàn Thanh niên trong năm học 2019 - 2020;

            - Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên của 2 Liên chi trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020;

            - Kiểm tra tình hình sinh hoạt chi đoàn định kỳ, kiểm tra hoạt động theo KHNV các Liên chi đoàn, kiểm tra việc họp theo định kỳ của Ban chấp hành Đoàn trường.

- Kiểm tra công tác quản lý đoàn viên, kiểm tra tình hình dư luận trong đoàn viên, sinh viên.

- Thu chi tài chính.

          2. Thành phần trong buổi kiểm tra

          - Tổ công tác Ủy ban kiểm tra;

          - Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, chuyên trách đoàn.

          III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 28/06/2020

STT

Nội dung kiểm tra

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chủ đề công tác, các phong trào, cuộc vận động của Đoàn Thanh niên trong năm học 2019 - 2020

Cả năm

VP Đoàn

 

2

Kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên của 02 Liên chi trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Tháng 5.2020

Các LCĐ

 

3

Kiểm tra tình hình sinh hoạt chi đoàn định kỳ, kiểm tra hoạt động theo KHNC các Liên chi đoàn, kiểm tra việc họp theo định kỳ của Ban chấp hành Đoàn trường

Cả năm

VP Đoàn, các LCĐ

 

4

Kiểm tra công tác quản lý đoàn viên, kiểm tra tình hình dư luận trong đoàn viên, sinh viên

Cả năm

VP Đoàn, các chi đoàn LCĐ

 

5

Thu, chi tài chính

Cả năm

VP Đoàn

 

 

          III. TỔCHỨC THỰC HIỆN

          1. Đoàn trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN:   

          - Giao cho Uỷ ban Kiểm tra Đoàn trường tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm học 2019 - 2020 của Ban Chấp hành Đoàn trường. Đồng thời đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các Liên chi Đoàn trực thuộc.

          - Tổ chức các đoàn kiểm tra, các tổ công tác kiểm tra, giám sát theo từng nội dung cụ thể.

          - Xây dựng báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát.

          2. Các Liên chi Đoàn:

          - Căn cứ Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm học 2019 - 2020 của Ban Chấp hành Đoàn trường ĐHKT - ĐHQGHN, căn cứ kế hoạch, chương trình công tác năm học của Liên chi Đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm học 2019 - 2020 của các đơn vị.

          - Chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ công tác kiểm tra giám sát của Đoàn trường ĐHKT -  ĐHQGHN.

          - Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát về Đoàn trường ĐHKT - ĐHQGHN.

          Trên đây là Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đoàn Trường ĐHKT - ĐHQGHN năm học 2019 - 2020. Ban Chấp hành Đoàn trường ĐHKT - ĐHQGHN yêu cầu Ban Chấp hành Liên chi Đoàn nghiêm túc triển khai, đảm bảo khoa học, hiệu quả.

  

 

Chia sẻ bài viết:
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: