Trang chủ >     Tin tức hoạt động    Tuyên truyền giáo dục

Chào mừng 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020) - Nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới!

Đăng ngày: Apr 21, 2020, Đã có: 108 lượt xem
 - Chào mừng 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020) - Nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới!
- Kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội!
- Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng!
- Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phù hợp với thực tiễn Việt Nam!
- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh!

Một số hình ảnh, khẩu hiệu:

Chia sẻ bài viết:
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: